ANONYMOUS

Title:Nykstukas ir zvaigzde
Subject:POETRY Scarica il testo


http://www.rasyk.kitoks.lt/index.php?fuseaction=read.view&id=12723
ema
Nykðtukas ir þvaigþdë

Nykðtukas prisimerkæs ilgai þiûrëjo á þvaigþdæ. Jis nusprendë, kad þvaigþdë labai graþi. Ji vienintelë spindëjo juodame vasarvidþio nakties danguje. Nykðtukas atsidusæs uþsigulë ant palangës. Pûstelëjæs vëjas atneðë nenusakomà, bet labai mielà kvapà, ir Nykðtukas nusprendë, kad taip kvepia jo þvaigþdë. Jis jai meiliai pamojavo.

Kità rytà, vos pabudæs, Nykðtukas stryktelëjo ið lovos ir puolë statyti raketà. Dirbti nebuvo lengva, taèiau jis turëjo patikimà brëþiná ir daug ryþto. Kai raketa buvo baigta, Nykðtukas paslëpë jà spintoje ir ëmë laukti nakties.

Laikrodþio gegutei sukukavus dvyliktà kartà, Nykðtukas atvërë langà. Þvaigþdë tebebuvo savo vietoje. Jis jai nusiðypsojo ir gudriai pamerkë aká. Tada iðsitraukë ið spintos raketà ir nusitempë jà á kiemà.

Paruoðæs raketà skrydþiui, Nykðtukas atsisveikino su savo nameliu. Tada uþsiropðtë á piloto kabinà ir paspaudë “start” mygtukà. Raketa ðovë dangun. Pro apvalø raketos langelá dràsinanèiai spindëjo Nykðtuko þvaigþdë.

Tik atsidûræs kosmose, Nykðtukas sunerimo. Beskrisdamas jis pametë ið akiø þvaigþdæ ir nebeþinojo, kur jà rasti. Nykðtukas susirûpinæs dairësi pro raketos langelá, bet þvaigþdës nematë. Tiesa, aplinkui mirgëjo daug, labai daug þvaigþdþiø, bet tos vienintelës nebuvo. O gal ji tiesiog nesiskyrë nuo kitø.

Nykðtuko su raketa skraidë pirmyn ir atgal, kruopðèiai narðydamas kosmosà, bet savo þvaigþdës niekur nerado. Priartëjæs prie kurios nors, jis jà ádëmiai apþiûrëdavo, taèiau visos þvaigþdës buvo vienodos ir panaðios á tà vienintelæ. Jos linksmai spindëjo, bet Nykðtukui nepatiko.

Patikrinæs visas iki vienos þvaigþdes, Nykðtukas nusivylæs gráþo Þemën.

Sustabdæs raketà, Nykðtukas nusileido prie savo namelio. Jis nutempë raketà vidun ir vël tvarkingai ákiðo jà á spintà. Tada priëjæs atidarë langà. Juodame nakties danguje skaisèiai spindëjo iðsvajotoji Nykðtuko þvaigþdë. Jis pagrûmojo jai kumðteliu, bet paskui atlaidþiai ðyptelëjo. Þvaigþdë nekaltai mirksëjo.

Nykðtukas nusiþiovavo ir, uþdaræs langà, nuëjo savo lovelën. Tà naktá jis vël sapnavo þvaigþdæ....