Severus Rudy

Title:Slepynes spintoje (daina)
Subject:POETRY Scarica il testo


Severus Rudy
Slepynes spintoje (daina)

Tamsioj spintoje þaidþiam slepyniu
Vaiduokliai vaidenas visur
Cia rubas nukares
Cia akys apvalios
Þaisti spintoj baugu

Vis tiek nepavydþiu tam kuris ieðko
Jam dar baisiau kambary
Kur tik paþiuri - pilki labirintai
Tarp ju pasiklysti gali

Mano sesute slypi po lova
Ciaudo nuo dulkiu labai
O du broliai dvyniai
Baltam ðaldytuve
Gal but suðalo seniai

Mama ir teti, kada jus sugriðit
Niekas neranda manes
Ieðkokit sunaus savoje spintoj
Baltam tecio ðvarke

O jeigu negriðit
Að garsiai verksiu
Iðgirs kaimynai visi
O að tuomet visiems pasakysiu
Kokie jus visi negeri


...