ANONYMOUS

Title:Arklys ir meðka
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Arklys ir meðka

Kur Nevëþis nuo amþiø pro Raudonà Dvarà
Èystà vandená savo ing Nemunà varo,
Tenai, kad vasarvidþiu saulelë tekëjo,
Juokës kalnai ir vilnys kaip auksas þibëjo,
Ilsëjos panèiuos arklys ant þolyno þalio,
Minëjo vargus savo ir sunkià nevalià:
Kaip sunkiai vakar mëðlus per dienà vaþiojo,
Kaip maþ naktá teëdë ir maþ temiegojo.
“Ðtai jau tek skaisti saulë ir lankos jau ðvinta,
Ir rasa nuo þolynø kaip sidabras krinta,Ir man jau reikës kelti ir prie darbo stoti,
Ir vël ratus kaip vakar per dienà vaþioti."
Kad taip dûmojo arklys vasarvidþio rytà,
Staiga jis ten iðvydo daiktà nematytà:
Valkiodama lenciûgà po þalius þolynus,
Vaikðèiojo skardþiais kalnø meðka po lazdynus.
Ðokosi nusigandæs þirgelis bërasis.
“Nebijok,- tarë meðka,- nieks pikta nerasis!
Tëvai mûsø nuo amþiø sandaroj gyveno,
Drauge gimë ir augo ir drauge paseno.
Ðtai ir dabar vienokia mus laimë sutiko:
Man lenciûgas ant kaklo, tau panèiai paliko."


...