ANONYMOUS

Title:Lapë ir þàsys
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Lapë ir þàsys

Lapë alkana pakiemiais bëgiojo,
Sau maisto ieðkojo.
Viduj prûdo plaukanèiø þàsø bûrá mato,Kaip jos klykau', kaip nardo, kaip uodegas stato.
Tyko lapë ant kraðto, suskliaudusi ausis,
Pabraukusi uodega, primerkusi akis.
Bet kad niekaip prigauti þàsø negalëjo,
Ir alkanai nuo prûdo pabëgti reikëjo:
“Kam turiu, - sako, - þàsis nekaltas draskyti!
Pritink lapei su paukðèiais sandarà laikyti."


...