NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Kurupi
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


KURUPI

Mombe'ugua'u (Mito)
-Kva hina Tau ha Kerana memby poha
Kurupi ha'e pete'i karia'y karape'i oikóva asajepyte ka'aguýrekayháme. Oikóje ohape ha'arõ mitãkuña oseva asajerei hóguagui.
Sapy'ánte mitãkuña térã kuñatai ojejuhu ramo kurupi ndive, tuichaiterei oñemondýi ohechávo karia'y karape hete rague ha ipire havarapáva. Ndaipóri kuña oñanise'yva ohechávo kuimba'e vaiete.
Tuicha py'atytýipe okañyse hesa renondégui.
Kurupi ojuráne ha ogueraha ka'aguy hesakãhápe, kapi'ipe hovyu ha hyakuãvureva ári, orairõ ombotarova térã ojuka peve.

Paha

...