NDOJEKUAÁI IJAPOHARE

Title:Ykua "Bolaños"
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Ykua "Bolaños"

Mombe'upy - Leyenda

Peteî jey oikóje pete kyve'ÿ puku oguerúva hendive, ñembyahýi, yuhéi ha opaichagua jehasa'asy; oñuã peteî tenda hérava Ka'asapa.
"Avapaje" oîva guive upérupi ndaikatúi mba'eve ojapo. Umi ñu okaipa, umi mymba ka'aguy ohopa ambue henda gotyo ani haua omano yuhéi ha ñembyahýigui.
Umi ñande ypykuéra ohuerekóva ijeroviaha, nohendúije chupekuéra ñembo'épe ojeruréva. Upéinte aratiri ohesape sapy'a py'a pe ára. Arai peteî teî ojekuaa amar, upeichahgui okaymba jey oshaguicha. Rente Pa'i Avare oembo'e ñandejárape.
Upérõje Pa'i "Bolaños" upe rupi omyasihikni Tupã ñe'ê te'yikuéra apytépe. Ndaha'éi ija'epáva hese umi ñande ypykuéra, oje'égui chupekuéra pe Pa'i ndaha'eiha ñandejára ñe'ê pe oguerúva, ha upévare ojukase hikuái "Bolaños" ha iñirûnguérape.
Peteî ra te'yikuéra, are ndokyvéi rire, ojerure Pa'i "Bolaños" pe omoheñói haua y peteî itatýgui, ha ndojapói ramo upéicha ojukataha chupe. Upe Pa'i ojerovia añetéva Tupã rehe, omaña yvate ha iñe'aite guive ojerure Tupãme ohechauka haua ipokatu umi hese ndojeroviáivape. He'i upéi Pa'i "Bolaños": pemopu'ã pe ita ha peguerekóta y. Omomýire hikui upe ita guasu, hendaguépe opupu sapy'a peteî ykua yvúicha osyrýma y satî itaty pa'u rupi.
Te'yikuéra opyta ijurujái ohechávo ko mba'e guasuete oikóva hesakéura renondépe. Upe rire oñakãity hikuái upe Pa'i renondépe ohechaukáva ipokatu. Upe y osêhague herakuã opárupi; ha ka'asapa-pe katu ndaipóri imandu'a'ÿva "YKUA BOLAÑOS"

PAHA

...