ACOSTA FELICIANO

Title:KA’I OMBOTAVÝRÕ GUARE AGUARÁPE
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Ka’i ombotavýrõ guare aguarápe
Mombe’urã - Cuento
Feliciano Acosta rembiapo


Oiko ndaje ka’i rasaitema ombopy’arasy kuñakaraimi
peteime. Ombotyaipa chugui y. Péichaje tapia ojapo
hese ko’ê porã mboyve. Oipy’apy asy chupe.

- Ágante ho’áne che poguýpe ha che haitéma añemboho rýta hese - he’ími va’êra kuñakaraimi.

- Ajapóta ta’anga araity kakuaa porãva ha amoita ykua
rembe’ýpe aipohano hagua ko tekove chapime - he’ími
pochyvére.

Upeichaje, petei ko’ê para para jave, ka’i oñemboja
jeýma ohóvo ykuápe oñemotie’y potávo. Ohechávo mba’e
hu guasúje oñemboja ijypýpe ha he’i:

- Ejei upégui!...
Nohendúi vaicha chupe upémarõ hatavê osapukái:

- Ejei upégui ha’e ningo ndéve!
Nombohováimarõ chupe oito’õ chupe petei saple ha
opa’ã hese.

- Ndéiko reimo’ã chepopetei mba’a -he’i ha ohovapete
karia’y chupe, ipo mokõivéma upépe opa’ã.

- Ndéiko reimo’ã ndachepýi mba’e - he’i juku’a kytã’i
ha okua hese.

upépe opyta vaivéma mitã ka’i

- Nereñembohorýi chéne che rehe - hi’ambu ha opyvoi jey.

Upépe opyta opóvo ta’anga ku’áre ongyry.

- Che rãiko ndaguerekói akaru haguãnte! roisu’uta,
roisu’uta!.

Oñembohãimbiti ha oisu’úvo chupe opyta omanorõguáicha.
Nomyivéima mitã ka’i.
Upe javéje oñemboja kuñakarai ha osapukái ka’ipe:

- Ymaite guivéma chembopy’arasy reikóvo... hasy peve
re’ami che ñuhãme nde tekove tie’y.

Ka’i oñemomanoite ta’anga araity ári.

- Rei reñembotavy nde mba’e chavi. Che haitéma añembohorymíta
nde rehe ko’ágã -Iñe’e pochy kuñakarai.

Omoi ka’i ijyva guýpe ha oipykúi hóga rape. Oguãhê, oheka
tukumbo ha oñapyti ka’ípe yvyra poguasu óga kupépe oiva
rehe.

- Epoimíntena chehegui, nachetie’y mo’avéimako araka’eve.

- Upéva katu nderu’umo’ãi mante, che karai. Che haitémahí na ko’ága.

Opuka puku hese ha oho oheka ohekáva. Ojecha vai ka’i, ombojeko iñaka yvyráre ha oñembyasy.

- Ko’ápe aikopáma hese, he’ívo, hesaho sapy’a Aguaráre,
oñemboja mbegue katúva oúvo hendápe.

- Mba’ére piko rei reína péicha, che iru - Oporandu Aguara.

- Namendaséi haguére - ñe’ê ári ombohovái - Lechãi niko
chemomendase katuete imemby kuñáre, ha che niko iporarãmo
jepe imemby kuña, namendaséi gueteri, aiko porãiterei niko
che año.

- Mba’e nde piko neremendaséi, che iru.

- Amendase, che niko yma guive hapykuéri aikóva. Mba’e piko
ajapo va’erã - opuka reipa aguara.

- Chejora pya’e aipórõ, toromoi che rendaguépe.

- Oima che iru.

Ojepokyty kyty ojorámane ra’e hapichápe. ka’i, petei tesapirime oñapytisu’u Aguarape.

- Ága ojávo nde yképe ere chupe remendataha, kuñaitéko ne rembi rekorã -he’i chupe ijapysápe ha ogue ka’aguýre.

Upe riremínte osê oúvo kuñakarai ytaku pupu reheve. Ohechávo
chupe Aguara osapukái:

- Amendáta, amendáta ne memby kuñáre.

- Mba’e remendáta piko nde, tekove tie’y. Koina ápe he’u kóva.

Charráu!... ohykuavo hese ytaku. Aguara opyta iñakuruchi yvyráre ha ka’i katu opyta akóinte itie’y.


Paha.


...