ANONÌM

Title:L'È BÈIN VERA
Subject:POETRY Scarica il testo


L'è bèin vera

L'è bèin vera còl ch'as dìs
Che i parèint in n'èn i amìgh
Gnànch i amìgh in n'èn parèint
Gnànch la tèra la n'è al furmèint
Gnànch la pès la nìè la guèra
Gnànch la guèra la n'è la pès
Gnànch la stòpa la n'è al bambès
Gnànch al bambès al n'è la stòpa
Gnànch al fus al n'è la ròca
Gnànch la ròca la n'è al fus
Gnànch la fnèstra la n'è al bus
Gnànch al bus al n'è la fnèstra
Gnànch al pan al n'è la mnèstra
Gnànch la mnèstra la n'è al pan
Gnànch fariòl an n'è gabàn
Gnànch gabàn an n'è fariòl
Gnànch la vàca la n'è al mansòl
Gnànch al mansòl al n'è la vàca
Gnànch al badil al n'è la sàpa
Gnànch la sàpa al n'è al badil
Al mês d'agàst al n'è quall d'avril
I èsen bianch i n'èn chi ràss
Gnànch chi ràss i n'èn chi bianch
Me a in saìva e n'in so gnànch

...