LLANQUINAO LLANQUINAO GABRIEL GONZALO

Title:Kuzerki ga gürü egu jigkü
Subject:POETRY
Speaker:LLANQUINAO LLANQUINAO GABRIEL GONZALO
Scarica il testo


Gabriel Gonzalo Llanquinao Llanquinao
Kuzerki ga gürü egu jigküAkurkey ga chi gürü
Mari mari anay gürü pirkeeyu ga chi Jigkü
Mari mari pirkey chi gürü
Chumlefuymi am pirki chi Jigkü
Kümelkalen pirkey chi gürü

Müna küpa kuzelefun
Kuzelafeyu pirkefi chi Jigkü
We eymi kuzelafen, pirkey chi gürü
Lafxa wenxu ta eymi
chew am lefalu eymi pirkey chi gürü

Welu femjelerume kuzelayu ka
Pirki ga chi Jigkü
Femay ka kuzeayu ka
Pirkey chi gürü

Fey ga ti xaru ragiñelwekonürkey
Fey ga eluw eluwturkey chi jigkü
Fey ti gürü fey aye ayeturkey
Kiñe epu mu fey xipayaymu
Pirkey chi xaru

Fey ga raki rakiturkey chi xaru
Fewüla may amupe pirki chi xaru
Fey xür lefxipaygu ti gürü egu ta jigkü
Fey ta ti gürü ayelen lefküley
Fey ti jigkü kay fey rigkükünu rigkükünu amuy

Püchin mu ga ta jigkü rigkü püray
Ti gürü ñi külen mew
Fey amulelu ti gürü ayelerpuy
Wiñokintuy ti gürü,
Zew elkünufiñ ti weza jigkü pi

Fey ga zoy ñochi lefi ti gürü
Chew am ziaetew, lefgenolu
Pilerpuy chi gürü
Lefkülen amulelu

Fey epe puwlu egu
epe xipapulu egu
Feyti jigkü fey rigkü xipapuy
Fey ga feypifi chi gürü
Weweyu weza gürü, pi ti Jigkü

A weza jigkü chew ama küpalepetuymi
Pi ti gürü jazkükefuy
Femechi fey ta wewgey ti gürü

Fentepuy

...