Egmile

Title:Debeselis avinelis
Subject:POETRY Scarica il testo


Egmilë
Debesëlis avinëlis

Baltas pûko debesëlis
Lyg moèiutës avinëlis
Minkðtas, ðiltas, taip ir knieti
Rankomis paèiupinëti.

Debesëlis juda, þaidþia
Tik artyn neprisileidþia.
Pamaþu á þemæ slenka,
Vos tik iðtiesiu jam rankà,

Vël staiga á dangø kyla
Ir pasislepia uþ ðilo.
O man visà dienà knieti
Já pagavus, palytëti.

Na, nejaugi debesëlis
Lygiai toks kaip avinëlis.


...