ANONYMOUS

Title:Oi, lðdykëli
This text will be replaced
Subject:POETRY Scarica il testo


http://www.javlb.org/eglute/geg2000/pasaka.html
Oi, lðdykëli!
Vienà rytà mamytë Katë gavo laiskà. - Pas mus pavieðëti atvaþiuos jûsø pusbrolis Iðdykëlis, - þiûrëdama á penketà savo kaèiukø, pasakë ji. Valandëlæ stojo tyla.

- Tai jau ne! - paðokës ant kojø, suðuko tëvelis Katinas. - Pameni, kai jis anàsyk èia buvo? Paskui turëjau remontuoti vonià, keisti virtuvëj plyteles, ið naujo tverti tvorà ir visø kaèiø per kelias mylias aplinkui atsipraðinëti uþ jo iðdaigas. Daugiau ðito nebus!

Kaèiukai jam pritarë. Pusbrolis jiems patiko, bet kviestis já pavieðëyi atrodë per daug pavojinga.

- Manau, kad atsisakyti negalime, - tarë mamytë Katë. - Kas nors turi pasirûpinti lðdykëliu. Be to, ðið laiðkas iðsiûstas prieð savaitæ. Jis jau tikriausiai pakeliui.

- Tuomet turime gerai pasirengti, - niûriai burbtelëjo tëvelis Katinas.

Kaèiukai taip ir padarë: graþiausius þaislus iðslapstë, o dûþtamus daiktus sudëjo, kad nepasiektø.

- Na, ðito jau per daug! - nusijuokë mamytë Katë, kai tevelis Katinas áþengë vidun, uþsivoþæs ant galvos senà kariðkà ðalmà. - Ne toks jau jis blogas!

Bet juokingiausia, kad lðdykëlis ið tiesø nebuvo blogas. Jis mandagiai pasisveikino su savo dëde ir teta ir kuo graþiausiai, kaip puikiai iðauklëtas kaèiukas, atsisëdo prie stalo.

- Þinai, Iðdykëli, - tarë tëvelis Katinas, - tu tikrai pasikeitei. Pereito tavo apsilankymo mes... e-e... dar ilgai nepamirðom.

- Oi, - atsiduso Iðdykëlis. - Tada as buvau maþas, o dabar paûgëjau. Labai aèiû uþ skanius pietus. Po kelionës eisiu ankðèiau miegoti.

Iðdykëlis atsistojo ir pasisuko eiti. Nelaimei, jam uþ dirþo kaþkodël uþlindo staltiesës kampas. Ir visos lëkðtës, lëkðtelës, troðkinys bei garsusis mamytës Katës pyragas su uogiene akimirksniu atsidûrë ant grindø!

- Oi, Iðdykëli! -juokdamiesi iki aðarø suðuko tëvelis Katinas, mamytë Katë ir visi penki kaèiukai.

Tu në ið tolo nepasikeitei!


...