Severus Rudy

Title:Þirniai ir pupos (daina)
Subject:POETRY Scarica il testo


Severus Rudy
Þirniai ir pupos (daina)

Sëjau þirnius ir pupas
Á juodàjà þemelæ
ouo parabupapa :)

Ir iðdygo þirniai
Ir iðdygo pupos
Iki sesës Saulës
Iki broliuko Mënulio

Sëjau...

Ir atskrido paukðèiai
Ir atskrido varnos
Ëmë lesti þirnius
Ëmë lest pupas

Sëjau...

Að paskelbsiu karà
Viso pasaulio paukðèiams
Ir apginsiu savo
Mylimiausià darþà

Sëjau...


...