ANONYMOUS

Title:Aukðta daina
Subject:POETRY Scarica il testo


ÐLOVË ÞEMAIÈIØ
Aukðta daina

Maèiau Vilniø, ðaunø miestà,
Senà mokslø gyvenimà,
Nuo þemaièiø beapsëstà
Ir jø tikra sutarimà.
*
Ðlovë visus sujudino
Gera tëviðkei daryti,
Ir, kà amþiai pagadino,
Èësas yra sutaisyti.
*
Daugel metø sviets rokavo,
Mûsø þemë kaip praþuvo,
Kaip uþmirðo kalbà savo
Ir uþmirðo, kuomi buvo.
*
Tarp þemaièiø vis atgijo
Garbë tëvø ir lieþuvis,
Meilë tarp jø iðsiliejo,
Prasidþiugo ir lietuvis.
*
Sveiks, Ringaude, mûsø tëve!
Sveiks, Mindauge, karaliûnai!
Garbæ jûsø skelbdink, dieve,
Kuri linksmin mumis nûnai.
*
Sveiks bûk, senas Gediminas!
Sveiks, Algirde galingiausias!
Sveiks, Kæstuti minëtinas,
Ið þemaièiø ko stipriausias!
*
Buvot ligðiol uþmirðime
Dël daugumo neprieteliø,
Ðtai þemaièiø surinkime
Ðlovë jûsø prisikëlë.
*
Prasidþiugo Lëtø ðalys
Ir geruma sûnø savo,
Nesang greitai ið nevalios
Praþuvimo iðvadavo.
*
Sviesi saulë uþtekëjo,
Lëtø nuðvito paðaliai,
Rankas ant akiø uþdëjæ,
Iðsiskaidë neprieteliai.
*
Ðimtabalsis garsas lëkë,
Ilgus sparnus plasnodamas,
Nepaliaudams ðaukë, rëkë,
Po pasaulá skrajodamas:
*
“Veizdëk, sviete nusiminæs!
Kas ten ðiaurëj atsitiko,
Lietuvos senos giminës
Praþuvime sveikos liko."...