ANONYMOUS

Title:Erelis, karalius paukðèiø ir gudrybë karaliuko
Subject:FICTION Scarica il testo


Erelis, karalius paukðèiø ir gudrybë karaliuko
Þemaièiø pasaka
***************************************************

Paukðèiai kita kartà, seimà pasidaræ,
Visi vienu þodþiu buvo susitaræ,
Idant tasai tarp jø karalium pastotø,
Kurs lëkdams uþ visus aukðèiau nuplasnotø,
Paukðèiams lekiant, visus pranoko erelis,Bet karaliuks, bûdams maþiausias paukðtelis,
Ant erelio kytriai tylojo pakalos.
Netrukus atëjo paukðèiams lydþiø galas,
Nes erelis virðø gavo,
Ir visi þemyn svyravo.
Tuo tarpu karaliuks erelá paliko
Ir, aukðtai skrajodams, ant paukðèiø sukliko:
“Að ereliui virðø gaut neduosiu,
Að karalium bûsiu."
Bet veik iðsireiðkë to paukðèio gudrybë;
Uþsidegë visø sparnuoèiø rûstybë:
Visi karaliukà þavinti norëjo
Ir lig sûdui stosiant kaliny tûrëjo.
Tuo metu pelëdai ir ðikðnosparniui tiko,
Jog kalinio sargais podraug pasiliko.
Bet abudu snaudë, sergstams jautrus buvo
Spurstelëjo ðalin ir sargams praþuvo.
Norint didþias akis pelëda turëjo,
Niekur karaliuko regët negalëjo.
Veltui ðikðnosparnis abi statë ausi,
Gudraus karaliuko niekur nesuklausë.
Ligðiol veislë paukðèiø ant sargø rûstauja,
Kuriuodu per dienas slëptis nepaliauja....