ANONYMOUS

Title:Þmogus ir levas
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Þmogus ir levas
Þemaièiø pasaka
***********************************

Po þaliàsias girias vaikðèiojo þmogus,
Ir tenai já levas sutiko smarkus.
Abudu nemaþu: viens giriø ponas,
O antras laukø ir kaimø valdonas.
Tarp tokiø, kaip sako, meilës nerasti,
Tà tiesà ir dabar galim suprasti.
Nesang þmogus levà kaip tikt paþino,
Tuojaus ið piktumo velniu vadino,
O kirviu, su kuriuom medþius kapojo,
Metë ing levà ir paþeidë kojà.
Po kiek metø (taip jiems dievas priliko)
Tas pats levs ir þmogus vël susitiko.
Tuomet levas: ,,Þinok tai, o þmogau galingas!
Piktesnis ir uþ kirtá þodis neteisingas.
Uþmirðau skausmà ronos, kad ir daug kentëjau,
O piktà þodá, kurá nuo tavæs girdëjau,
Pakol mirsiu,
Neuþmirðiu."...