ANONYMOUS

Title:Lapë ir juodvarnis
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Lapë ir juodvarnis

Tupëdams puðyj, mësæ juodvarnis turëjo,
Lapë alkana ant jo ið krûmo veizdëjo
Ir, norëdama mësa pagauti,
Rûpinos, kaip reik varna apgauti.
Tartumei nuliûdusi pas puðá atëjo
Ir beprotá juodvarná taip girti pradëjo:
“Kas tavo graþumo!.
Kas plunksnø skaistumo!
Þodþiu tariant, ið paukðèiø tu esi graþiausias.
O taip tarpe jø visø gali bût pirmiausias.
O idant balsà turëtumei,
Iðtikrai karalium bûtumei."
Þioptelëjo varns, balsà rodydamas savo,
Pametë mësà... Lapë pagavo
Ir nubëgo tekina, nes mësa patiko, Juodvarná paliko.


...