ANONYMOUS

Title:Eglë
This text will be replaced
Subject:FICTION Scarica il testo


Lietuviø sakmës

******************

Eglë

Iðëjo kartà Eglë su savo seserimis vakare maudytis. Iðsinërë visos ið rûbø ir ðoko á vandená. Prisimaudþiusios, prisiplaukiojusios iðlipo mergelës á krantà ir rengiasi. Þiûri jauniausioji Eglë - jos rûbuose þaltys begulás. Praðneko þaltys þmogaus balsu - sako, tekëk uþ manæs, tai atiduosiu tau rûbus. Nepatikëjo Eglë, kad uþ þalèio tekëti jai reikës, ir priþadëjo. Þaltys ið rûbø tuoj iðsirangë. Uþ septyniø dienø girdi Eglë - atbilda kaþkas, atðnypèia karieta þalèiais pakinkyta. Privirto pilnas kiemas þalèiø ir reikalauja nuotakos. Iðsigando Eglë, papasakojo tëvams, kas prie eþero nutikæ. Tëvai nutarë neatiduoti jauniausios dukrelës gyvatëms - aprëdë baltà þàsá, apkaiðë kaip nuotakà ir ákëlë á karietà. Iðrûko þalèiai su nuotaka, lekia per miðkà ir girdi, kad gegutë jiems kukuoja netikrà nuotakà beveþant, o tik baltà þàselæ. Supyko þalèiai ir su trenksmu gráþo atgal á Eglës tëviðkæ savo nuotakos reikalauti. Pabûgo tëvai ir ðá kartà Eglæ atiduoti - atidavë baltai aprëdytà avelæ. Ir ðá kartà gegutë perspëjo pirðlius, kad ðie gavæ netikrà nuotakà namo veþasi. Visai uþsirûstino þalèiai ir su dar didesniais trenksmais sugráþo atgal. Ëmë grasintis namus sudeginti ir pelenus pavëjui iðsklaidyti, jei ir ðá syká apgausià. Neliko kas tëvams daryti - atidavë Eglæ þalèiams, apraudojo ir iðleido. Nuveþë þalèiai Eglæ ant jûros kranto, o ten jos graþus jaunuolis laukia. Jis prisipaþino, kad jis ir yra tas þaltys - þalèiø karalius Þilvinas. Nusivedë jis Eglæ á savo rûmus, kurie buvo jûros dugne. Þalèio rûmuose nieko netrûko, ir gyveno Eglë ten linksmai ir laimingai. Susilaukë jie su Þilvinu trijø sûnø: Àþuolo, Berþo ir Uosio, ir maþos dukrelës Drebulëlës. Praëjo daug metø, ir pasiilgo Eglë tëviðkës, savo seserø ir broliø. Praðosi Þilvino namo - o ðis sako: imk, suneðiok geleþines kurpes, ir galësi sveika sau keliauti namo. Eina Eglë per akmenis, brûþina kurpes, o ðios visiðkai kaip naujos. Nuëjo Eglë patarimo pas senà jûrø raganà praðyti. Ði pamokë Eglæ kurpes kalviui atiduoti ant savo þaizdro pakaitinti - ir kurpës kaip mat susidëvës. Eglë taip ir padarë, taèiau vis neleidþia jos vyras namo. Duoda Þilvinas Eglei ðilkø kuodelá, sako: suverpsi, ir galësi sveika sau namo keliauti. Sëdo Eglë verpti, verpia dienà, verpia naktá - nesibaigia kuodelis ir gana. Vël bëga Eglë pas raganà. Ði liepë mesti kuodelá á ugná á ugnyje kuodelis plykstelëjo ir uþgeso, pasirodo kuodelio uþburto bûta. Kuodelis kaip mat susiverpë, ir praðosi vël Eglë namo. Krimtosi Þilvinas, kad reikës þmonà iðleisti, ir davë jai dar vienà darbà - ragaiðá namiðkiams lauktuviø iðkepti. Pats paslëpë visus indus, tik kiaurà rëtá paliko. Verkia Eglë - kaipgi be indø ragaiðá uþmaiðysi ir iðkepsi? Bëga vël pas raganà. Ragana pamokë Eglæ, kai teðla rëtá uþkiðti, vandens parsineðti ir ragaiðio iðkepti. Dabar jau niekas negalëjo Eglës sulaikyti. Iðeinant Þilvinas prisakë bûti ne ilgiau kaip devynias dienas, o prie jûros gráþus já ðaukti vardu, sakyti jeigu gyvas - atplauk balto pieno puta, jei negyvas - tai kraujo puta. Iðëjo Eglë á tëviðkæ kartu su savo sûnumis ir dukterimis, o ten jos visi iðsiilgæ iðkëlë didelæ puotà. Nepastebimai bëgo dienos, ir Eglës broliai ëmë galvoti, kaip Eglës namo neiðleisti. Klausë ir grasino vyriausio sûnaus Àþuolo, kaip tëvelá gráþus ðaukti, bet ðis nepapasakojo. Nesakë nieko Berþas, nesakë ir Uosis. Tik maþoji Drebulëlë iðsigando rykðèiø ir viskà iðpasakojo. Broliai tuoj patraukë prie jûros, paðaukë Þilvinà ir uþkapojo dalgiais. Praëjo devynios dienos, ir Eglë susiruoðë namo. Gráþusi prie jûros ðaukia savo vyrà vardu, laukia baltos pieno putos. Bet atplaukia bangomis tiktai kraujo puta. Skausmo suspausta ðirdimi Eglë uþkeikë savo sûnus virsti tvirtais medþiais, dukrelæ - nuo maþiausio vëjelio drebanèiu medeliu, pati Eglë taip pat virto medþiu ir iki ðiol ant jûros kranto gedi savo þuvusio vyro.

...